Учреждение «Костанайский высший экономический колледж Казпотребсоюза» объявляет набор абитуриентов на 2020-2021 учебный год

Учреждение «Костанайский высший экономический колледж Казпотребсоюза» объявляет набор абитуриентов на 2020-2021 учебный год по следующим специальностям:

• учет и аудит
• финансы
• маркетинг (государственный заказ)
• менеджмент
• оценка
• логистика (государственный заказ)
• социальная работа
• правоведение
• экономика

Обучение ведется на государственном и русском языках.

Срок обучения: на базе 9 класса-2 года 10 месяцев, на базе 11 класса-1 год 10 месяцев.

А также объявляет набор абитуриентов по следующим специальностям послесреднего образования (Прикладной бакалавриат): «Учет и аудит», «Финансы» срок обучения: на базе 11 класса-2 года 10 месяцев, на базе ТиПО (после колледжа) обучения -10 месяцев.

Прием осуществляется по очной и дистанционной формам обучения

Наш адрес: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 99
Телефоны: 8 (7142) 56-81-45; 8 (747)- 034-13-12

Сайт колледжа: kekk.kz
Электронная почта: kvekk_provcenter@mail.ru

Вконтакте Инстаграм

«Қазтұтынуодағы Қостанай жоғары экономикалық колледжі» мекемесі
Келесі мамандықтар бойынша 2020-2021 оқу жылына талапкерлерді қабылдау жариялайды:

• Есеп және аудит
• Қаржы
• Маркетинг (мемлекеттік тапсырыс)
• Менеджмент
• Бағалау
• Логистика (мемлекеттік тапсырыс)
• Әлеуметтік жұмыс
• Құқықтану
• Экономика

Оқыту мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі.

Оқу мерзімі: 9 сынып негізінде – 2 жыл 10 ай, 11 сынып негізінде – 1 жыл 10 ай.

Орта білімнен кейінгі оқу түрі бойынша келесідей мамандықтарға қабылдау жүргізеді (Қолданбалы бакалавриат): «Есеп және аудит», «Қаржы» оқу мерзімі: 11 сыныптан кейін – 2 жыл 10 ай, ТжКБ (колледжден кейін) – 10 ай.

Күндізгі және қашықтық оқу түрі бойынша қабылдау жүргізіледі.

Мекен-жайы: Қостанай қ., Әл-Фараби даң., 99
Телефоны: 8 (7142) 56-81-45; 8 (777)- 616-33-86

Колледж сайты: kekk.kz
Электрондық почта: kvekk_provcenter@mail.ru

Вконтакте Инстаграм